ประเภทสลากที่เปิดให้ซื้อ – จอง  

1.สลากสั่งซื้อ คือ สลากที่คงเหลือจากการจัดสรรคโควต้าของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จัดเตรียมไว้จำหน่ายต่องวด ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละงวดจะมีสลากคงเหลือจากโควต้าที่ไม่แน่นอน สลากส่วนนี้จึงต้องเปิดให้ซื้อผ่านระบบจัดคิดตามลำดับก่อนหลัง หากสลากหมดผู้ทำรายการจะทราบผลจากการทำรายการได้ทันที 

2.สลากสั่งจอง ซึ่งก็คือสลากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดพิมพ์ตามจำนวนที่มีการสั่งจองไว้ โดยผู้ที่ทำการจองจะได้รับการจัดสรรสลากเมื่อมียอดสั่งจองครบ 10,000 เล่มคู่หรือ 1 ล้านฉบับ โดยจะมีการแจ้งผลให้ทราบ ทั้งนี้จำนวนสลากที่รับจองล่วงหน้าแต่ละงวดจะเป็นไปตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด แล้วประกาศให้ทราบ 

หลังจากที่เรารู้ถึงวิธีการลงทะเบียน และประเภทของสลากกันแล้ว มาดูกันต่อเลยว่ามีเงื่อนไขและรายละเอียดของการซื้อหรือจองเป็นอย่างไรบ้าง เริ่มจากจำนวนผู้ซื้อหรือจองสลาก สามารถซื้อหรือจองได้ขั้นต่ำ 5 เล่ม เล่มละ 100 ฉบับ คิดเป็นเงิน 35,200 บาท และสำหรับการซื้อ หรือจองสูงสุดจะเป็นไปตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด

 โดยสามารถซื้อหรือจองได้ 1 ครั้งต่อคนต่องวด โดยธนาคารจะตัดเงินจากบัญชีทันทีที่ทำรายการซื้อ หรือจองสลากสำเร็จพร้อมคิดค่าธรรมเนียม 10 บาท แต่ในกรณีที่ทำรายการจองแล้วไม่ได้รับการจัดสรรสลาก ธนาคารจะทำการคืนเงินค่าสลากพร้อมค่าธรรมเนียม 10 บาทคืนเข้าบัญชีให้ภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้การแจ้งผลการจัดสรรสลากสั่งจอง จะแจ้งผ่าน SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ 

หรือสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และสำหรับวันกำหนดเปิดให้ซื้อ หรือจองในแต่ละงวด สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะกำหนดให้ทราบล่วงหน้าโดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเช่นกัน และสุดท้ายหลังจากที่ท่านได้ทำขั้นตอนการซื้อ หรือจองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ท่านที่ได้รับการจัดสรรสลากสามารถไปติดต่อขอรับสลากได้ที่ทำการไปรษณีย์ตามปณ.ที่ท่านได้ระบุไว้ตอนลงทะเบียน โดยจะต้องนำหลักฐานเพื่อติดต่อขอรับสลากประกอบด้วยบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการสั่งซื้อ และถ้าหากไม่สามารถมารับได้ด้วยตัวเอง ท่านสามารถมอบอำนาจได้เฉพาะทายาทหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันเท่านั้น

 โดยจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมประกอบด้วยหนังสือมอบอำนาจ บัตรประชาชนผู้มอบอำนาจพร้อมสำเนา และทะเบียนบ้าน เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการซื้อ หรือจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  วยออนไลน์